ترجمه گوگل فارسی انگلیسی

  ترجمه گوگل    /   ترجمه گوگل ترنسلیت     /    مترجم گوگل   /   ترجمه گوگل آنلاین    /    گوگل ترجمه 

مترجم گوگل: در ترجمه متونی که آسان و در سطوح پایین می باشند مترجم گوگل (سایت ترجمه گر گوگل) با محدودیتهایی بصورت مترجم رایگان قابل استفاده می باشد. در حال حاضر گوگل ترجمه ای را ارائه می دهد که می توان تا حد زیادی از مفهوم جمله آگاه گردید ولی از جزئیات و ظرائف ترجمه انسانی بی بهره است این مشکل هر چند در ترجمه گوگل در زبانهای اتحادیه اروپا بهبود یافته است ولی جز دو سه زبان فاصله بین ترجمه انجام شده توسط گوگل و انتظارات از ترجمه بسیار است. لازم به ذکر است که گوگل برای سالهای زیادی از سیسترن استفاده کرد ولی سرانجام آن را به مترجم گوگل آماری تغییر داده و  قابلیت‌های ترجمه خود را  بهبود داده است.

ترجمه فارسی به انگلیسی

  ترجمه گوگل: بیشتر کاربردهای مترجم گوگل برای ایرانیان در دو زبان فارسی و انگلیسی است با اینحال در بعضی از زبانهای ترکی و اروپایی نیز سایت ترجمه گوگل مراجعان ایرانی دارد. سایت اصلی ترجمه گوگل از امکاناتی برخوردار است که سایتهای استفاده کننده از ابزار ترجمه گوگل از آن بی بهره هستند. لذا در این سایت از گذاشتن ابزار ترجمه گوگل خودداری شده است. لینکهای مستقیم ترجمه گوگل

ترجمه گوگل انگلیسی به فارسی

ترجمه انگلیسی به فارسی

ترجمه گوگل فارسی به انگلیسی

ترجمه فارسی به انگلیسی

ترجمه گوگل زبانهای دیگر

oversettelsesbyrå